Międzynarodowa konferencja „Jikihitsu. Sygnatura artysty. Obecność tradycji japońskiej we współczesn
>> czytaj więcej
Józef Wilkoń
>> czytaj więcej
Małgorzata Widomska
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsSTUDIA / STUDIA PODYPLOMOWE
tytuł
<
1 / 1
>
>>

W naszym instytucie prowadzone są nastepujące studia podyplomowe:

Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej,  

Grafika Komputerowa i Multimedialna

oraz Plastyka w Szkole Podstawowej i Gimnazjum.

Aby dowiedzieć się więcej czytaj poniżej.

 

GRAFIKA KOMPUTEROWA I MULTIMEDIALNA


Jednostka organizacyjna uczelni:

Instytut Edukacji Artystycznej

Charakterystyka i uprawnienia studiów podyplomowych:

Studia zostały zaprojektowane z myślą o rozwinięciu u absolwentów kompetencji niezbędnych w pracy grafika kreatywnego (zajmującego się projektowaniem graficznym), czyli nie tylko wyposażeniu w umiejętności obsługi zróżnicowanych programów do profesjonalnego tworzenia grafiki, animacji i stron internetowych, ale również rozwinięciu wyobraźni plastycznej i umiejętności projektowania graficznego.

Cel ten poszerzono o nabycie umiejętności składu komputerowego, pracy z kamerą cyfrową i montażu materiałów filmowych, jak też przyswojenie wiedzy o współczesnej kulturze audiowizualnej (szczególnie przydatnej w pracy nauczycielskiej).

 

W programie studiów przewidziano: 150 godz. zajęć praktycznych w pracowniach komputerowych w zakresie obsługi profesjonalnych programów grafiki komputerowej i kreacji stron internetowych; 45 godz. ćwiczeń w pracowniach artystycznych (atelier malarskim i pracowni grafiki warsztatowej); zajęcia teoretyczne z zakresu podstaw komunikacji wizualnej, kulturoznawstwa, wiedzy o mediach elektronicznych i cyberkultury.

 

Studia adresowane są do:

1)       osób zainteresowanych zdobyciem umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy jako grafik komputerowy;

2)       wszystkich zainteresowanych nabyciem lub rozwijaniem umiejętności tworzenia grafiki i animacji komputerowej, montażu cyfrowego oraz wykorzystaniem tych umiejętności dla tworzenia grafiki na stronach internetowych;

3)       nauczycieli informatyki, edukacji medialnej, przedmiotów plastycznych, humanistycznych (wiedza o kulturze, język polski) zainteresowanych poznaniem współczesnej kultury wizualnej i wzbogaceniem warsztatu pracy o techniki medialne z zakresu komputerowych wizualizacji;

4)       osób pragnących poznać współczesną sztukę komputerową i jej narzędzia.

 

Kierownik studiów podyplomowych: dr Zbigniew Wałaszewski e-mail: zw@aps.edu.pl

 

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

1)       posiadanie dyplomu studiów wyższych (tytuł licencjata lub magistra),

2)       uiszczenie przez osoby przyjęte na studia opłaty za pierwszy semestr w wyznaczonym terminie przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych[1].

 

Przewidywana liczba słuchaczy: 15

 

Termin zgłoszeń na studia podyplomowe: Trwa nabór na edycję nr 7

 

Planowany termin uruchomienia studiów: Październik 2012 r.

 

Opłata za studia podyplomowe: 1850 zł (za semestr) na edycji nr 6

 

Wymagane dokumenty:

 

 • podanie i kwestionariusz osobowy (strona internetowa: www.aps.edu.pl/ studia podyplomowe/ druki do pobrania),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dwa podpisane zdjęcia (format obojętny),
 • czytelna kserokopia dowodu osobistego,
 • życiorys zawodowy.

 

Dokumenty prosimy składać pocztą lub osobiście (adres):

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Ośrodek Studiów Podyplomowych

ul. Szczęśliwicka 40

02-353 Warszawa

 

Ośrodek Studiów Podyplomowych mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro

Telefon: 022 589 36 64

E-mail: eskrzyniarz@aps.edu.pl

 

Informacje dodatkowe o studiach podyplomowych: Wykłady i ćwiczenia warsztatowe będą prowadzić teoretycy sztuki i znawcy mediów elektronicznych z Polskiej Akademii Nauk, Akademii Pedagogiki Specjalnej, artyści w stopniach profesorskich (warsztaty sztuki), informatycy oraz graficy komputerowi z doświadczeniem w branży reklamowej.

Zaplecze materiałowo-dydaktyczne APS to w pełni wyposażone multimedialnie aule wykładowe, pracownia komputerowa (15 stanowisk), pracownia rysunku i malarstwa, pracownia grafiki warsztatowej i sale zajęciowe.

 

Zajęcia uporządkowano w obrębie trzech bloków tematyczno - praktycznych:

WARSZTATÓW KOMPUTEROWYCH kształcących praktyczne umiejętności tworzenia grafiki komputerowej oraz posługiwania się narzędziami cyfrowej obróbki obrazu stałego i ruchomego (montaż), jak też ćwiczących wykorzystanie tych umiejętności w tworzeniu stron internetowych. Poszerzenie zdobywanych w grafice komputerowej kompetencji umożliwia odniesienie ich do wymogów i zadań grafiki reklamowej (projekty klasyczne oraz reklama komputerowa). Prowadzone przez informatyków zajęcia ułatwią zrozumienie podstaw matematycznych grafiki komputerowej, a przez to poznanie możliwości i ograniczeń tego medium wizualnego, rozpoznanie przyczyn typowych błędów w korzystaniu z programów graficznych, jak też dostęp do bardziej zaawansowanych możliwości, jak tworzenie interaktywnych animacji w technologii Flash (np. mini gry). W szczególności studenci zapoznają się z zasadami zapisu obrazu w postaci grafiki komputerowej rastrowej i wektorowej, podstawami tworzenia animowanych obrazów w oparciu o technologię komputerową, metodami tworzenia stron internetowych w języku HTML i jego rozwojowej wersji XHTML, narzędziami grafiki rastrowej i wektorowej (oprogramowanie) oraz sposobami ich wykorzystania, przygotowaniem do druku dokumentów zawierających elementy graficzne, digitalizacją oraz dalszym przetwarzanie cyfrowym obrazów (skanowanych lub z cyfrowych aparatów fotograficznych), tworzeniem animowanej grafiki komputerowej, komputerowym przetwarzaniem i montażem materiału wideo, tworzeniem stron internetowych wyposażonych w graficzne elementy stałe i ruchome, jak też zadaniami stawianymi graficznym realizacjom reklamowym i typowymi sposobami ich rozwiązywania;

zajęć z WYOBRAŹNI PLASTYCZNEJ, w myśl zasady „nie tylko JAK, lecz i CO”, mających na celu pobudzanie i kształcenie plastycznej wyobraźni studentów. Ćwiczenia i warsztaty tego bloku pozwalają zdobyć wiedzę na temat klasycznych form uprawiania grafiki, typowych a wypracowywanych przez stulecia kanonów tworzenia sztuk wizualnych (np. rodzaje perspektywy), tradycji przedstawieniowej w kręgu europejskim (np. Pieta) oraz biologicznie warunkowanych zasad skutecznego tworzenia przekazu wizualnego (np. złudzenia optyczne, psychologia kolorów). Podstawę dla grupy zajęć inspirujących wyobraźnię wizualną i rozwijających kulturę plastyczną uczestników stanowią warsztaty, prowadzone przez akademickich artystów-plastyków w wyposażonych na potrzeby studium pracowniach APS. Blok wyobraźni plastycznej uzupełniają wykłady i ćwiczenia z zakresu skuteczności komunikacji wizualnej oraz psychologii widzenia;

KONTEKSTÓW ANTROPOLOGICZNYCH I KULTUROWYCH pozwalających pełniej zrozumieć – przez odniesienie do 1) antropologicznych uwarunkowań ludzi jako gatunku o biologicznie określonych możliwościach percepcji wizualnej i warunkowanym przez nie rozwoju cywilizacyjnym oraz 2) nowych zjawisk w kulturze współczesnej, powstałych dzięki możliwościom komputerowego przekazu audiowizualnego – miejsce grafiki komputerowej i multimedialnej na współczesnej scenie komunikacji społecznej, w dobie globalnego przepływu informacji i rozrywki. Wykłady i ćwiczenia w tym bloku tematycznym ukazują grafikę komputerową jako środek komunikacji w odniesieniu do antropologii audiowizualności oraz rozważań nad estetyką mediów wizualnych; zapoznają również z wykorzystaniem przez profesjonalistów i amatorów możliwości niezwykle uproszczonej kreacji tekstów audiowizualnych w technologii Flash dla tworzenia internetowego obiegu rozrywki (anime music video, flashowe mini filmy i mini gry itp.).

 

 

 

PLASTYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM


Jednostka organizacyjna uczelni:

Instytut Edukacji Artystycznej

Charakterystyka i uprawnienia studiów podyplomowych:

Studia kwalifikacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) studia kwalifikacyjne z zakresu plastyki – zajęcia  prowadzone są zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu uzyskania kwalifikacji do nauczania tego przedmiotu dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne i starających się o uzyskanie wykształcenia kierunkowego do prowadzenia plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum.

 

Studia przygotowują do:

 • » prowadzenia zajęć z przedmiotu: plastyka w szkołach podstawowych i gimnazjach;
 • » rozszerzania o plastykę treści programowych np. języka polskiego, historii;
 • » rozpoznawania i pobudzanie uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży;
 • » wspomagania rozwoju dziecka (wychowanie przez plastykę).
 • » prowadzenia zajęć z plastyką metodami warsztatowymi;

 

Kierownik studiów podyplomowych: dr Magdalena Janota-Bzowska

mbzowska@aps.edu.pl

 

Czas trwania studiów podyplomowych:

3 semestry

 

Zasady naboru na studia podyplomowe: 1) posiadanie dyplomu studiów wyższych (tytuł licencjata lub magistra z kwalifikacjami pedagogicznymi).

 

Przewidywana liczba słuchaczy: min. 20

 

Termin zgłoszeń na studia podyplomowe: Trwa nabór na edycję nr 2 – ostatnie wolne miesjca

 

Planowany termin uruchomienia studiów: 18 listopada 2011r

 

Opłata za studia podyplomowe: na edycji nr 1 - 1670zł za semestr.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie,
 • odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów,
 • 2 zdjęcia (format obojętny),
 • czytelna kserokopia dowodu osobistego,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys zawodowy.

 

Dokumenty prosimy składać pocztą lub osobiście (adres):

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Ośrodek Studiów Podyplomowych APS

ul. Szczęśliwicka 40

02-353 Warszawa

 

Ośrodek Studiów Podyplomowych mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro

Telefon: 022 589-36-64

E-mail: eskrzyniarz@aps.edu.pl  

 

Informacje dodatkowe o studiach podyplomowych: Studia zapewniają słuchaczom wielotorowy rozwój, zarówno w zakresie teorii, jak i praktyki. Program obejmuje zajęcia z grafiki, rysunku, malarstwa, ceramiki, kompozycji oraz wykłady z historii sztuki, metodyki nauczania sztuki, wiedzy o filmie, warsztaty czytania tekstów kultury i analizowania dzieł sztuki. Studiujący uczestniczą w zajęciach poświęconych wykorzystaniu komputera w dydaktyce i plastyce.

Zajęcia w studium będą prowadzić autorzy podręczników do gimnazjum takich jak „Świat sztuki”, opracowań metodycznych jak „Poradnik dla nauczyciela w szkole podstawowej”: artyści, profesorowie o uznanym dorobku i doświadczeniu pedagogicznym. Przedmioty teoretyczne prowadzić będą specjaliści w danej dziedzinie.