Międzynarodowa konferencja „Jikihitsu. Sygnatura artysty. Obecność tradycji japońskiej we współczesn
>> czytaj więcej
Józef Wilkoń
>> czytaj więcej
Małgorzata Widomska
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsSTUDIA / STUDIA LICENCJACKIE - SPECJALNOśCI
tytuł
<
1 / 1
>
>>

KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH


Absolwent uzyskuje kwalifikacje do:

  • zajmowania stanowiska nauczyciela (zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli),
  • prowadzenia twórczej pracy zawodowej w zakresie sztuk plastycznych i medialnych;
  • korzystania z najnowszych osiągnięć sztuki i zdobyczy technologicznych;
  • arteterapeuty dla różnych grup społecznych, dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • upowszechniania sztuki i kultury w ośrodkach specjalistycznych, edukacyjnych i mass mediach;
  • wykorzystania mediów cyfrowych oraz różnorodnych form plastyki dla celów artystycznych, edukacyjnych i poznawczych;
  • kierowania zespołami ludzkimi i efektywnego funkcjonowania na rynku pracy.

 

 

SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA PLASTYCZNA Z ARTETERAPIĄ

(specjalność nauczycielska)

 
W ramach programu specjalności nauczycielskiej, na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych realizowane są następujące cele: kształcenie twórczej wrażliwości, umiejętności artystycznych studentów, wiedzy z dziedziny sztuki i kultury – na poziomie dyplomu licencjackiego w wybranej specjalności plastycznej (malarstwo, grafika, rzeźba, grafika projektowa, multimedia, rysunek) oraz przygotowanie do pracy pedagoga, animatora kultury i terapeuty w zakresie sztuk wizualnych w: galeriach, domach kultury, ogniskach plastycznych, szpitalach, domach opieki społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach, których działalność obejmuje edukacją plastyczną lub terapię przez sztukę  (zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi).
Student specjalności zdobywa wiedzę i umiejętności z dziedziny historii sztuki i kultury, rysunku, malarstwa, grafiki warsztatowej, rzeźby, intermediów i multimediów, jednocześnie nabywa umiejętność posługiwania się podstawowymi metodami stymulującymi rozwój postawy twórczej, pogłębia świadomość roli sztuki  w procesie rozwoju osobowego, komunikacji interpersonalnej, terapeutycznej roli działań artystycznych w usprawnianiu dysfunkcji psychofizycznych.  Absolwent specjalności nauczycielskiej zdobywając w toku studiów umiejętności metodyczne uzyskuje uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela plastyki w szkołach podstawowych i gimnazjach. Program specjalności zapewnia także nabycie umiejętności prowadzenia działań terapeutycznych w formie warsztatów artystyczno-edukacyjnych, sesji arteterapeutycznych, projektów integracyjnych bazujących na doświadczaniu sztuki .
Aby poszerzyć wiedzę i umiejętności studenta, bierze on udział w projektach i warsztatach, w ramach dwóch pracowni autorskich: z zakresu plakatu i scenografii, plenerach i praktykach studenckich.
Umiejętności w zakresie twórczego działania oraz wykorzystania poznanych technik – zarówno tradycyjnych, jak też mediów elektronicznych, pozwalają absolwentowi realizować własne projekty artystyczne bądź podjąć pracę związaną z animacją, upowszechnianiem kultury i sztuki, informacją wizualną, reklamą i grafiką użytkową.


SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA PLASTYCZNA I MEDIA CYFROWE

(specjalność nauczycielska)


Program specjalności zakłada kształcenie twórczej wrażliwości, umiejętności artystycznych studentów, wiedzy z dziedziny sztuki i kultury – na poziomie dyplomu licencjackiego w wybranej pracowni (malarstwo, grafika, rzeźba, grafika projektowa, multimedia, rysunek).
Absolwent specjalności zdobywa także uprawnienia nauczyciela oraz animatora działań twórczych w obszarze sztuk wizualnych - tym samym może on podjąć pracę w szkole podstawowej i gimnazjum oraz różnorodnych placówkach edukacyjnych i kulturotwórczych. Student otrzymuje przygotowanie z zakresu pedagogiki i psychologii, uczestniczy w toku studiów w warsztatach, plenerach i praktykach pedagogicznych kształtujących kreatywność i aktywność w przestrzeni społecznej i jest w pełni  przygotowany  do  pracy pedagoga i  animatora sztuki zdolnego do poszukiwania własnej wypowiedzi artystycznej, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych technik artystycznych, jak i mediów elektronicznych. Program studiów jest tak skonstruowany, by student mógł kompetentnie realizować swoje zawodowe przygotowanie w obszarze mediów drukowanych i elektronicznych oraz reklamy wizualnej oraz nabył umiejętności zastosowania mediów cyfrowych w edukacji, animacji oraz promocji sztuki.
Warto podkreślić, iż program specjalności zawiera, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz dokonującym się postępem technologicznym – ciekawe, istotne w nabywaniu kompetencji przedmioty, np.: montaż cyfrowy, grafikę 3D, projektowanie gier komputerowych, pozwalające na wykorzystanie mediów cyfrowych w różnorodnych projektach zarówno w ogólnym, jak specjalistycznym zakresie.
Aby poszerzyć wiedzę i umiejętności studenta ma on możliwość udziału w projektach i warsztatach, w ramach dwóch pracowni autorskich: z zakresu plakatu i scenografii.
Absolwent posiada, właściwe dla licencjata kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, uprawnienia i kompetencje zawodowe, w szczególności kompetencje wykwalifikowanego plastyka w dziedzinie technik tradycyjnych i multimediów oraz jest przygotowany do podjęcia pracy w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji szkolnej i pozaszkolnej.