Agnieszka Sandomierz
>> czytaj więcej
Julia Kosałka
>> czytaj więcej
Dyplomy magisterskie 2019
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsINSTYTUT / KADRA / MGR BOżENA FODER

mgr Bożena Foder - artysta plastyk,  Zakład Arteterapii IEA; studia PWSSP /Akademia Sztuk Pięknych/ we Wrocławiu;  Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie Filozofii;
Udział w krajowych i międzynarodowych seminariach oraz warsztatach artystyczno – szkoleniowych 
obejmujących  arteterapię, metodykę  oraz edukację plastyczną; działalność naukowo - dydaktyczna: od 1990 w WSPS / APS / prowadzi zajęcia na kierunkach Pedagogika i Pedagogika Specjalna obejmujące edukację plastyczną, terapię przez sztukę, formy pracy twórczej, techniki plastyczne, pomoce dydaktyczne, wychowanie przez sztukę, metodykę prowadzenia zajęć plastycznych oraz działania interdyscyplinarne w zakresie sztuki;  autorka programów autorskich i projektów edukacyjno – artystycznych  wspomagających pedagoga i terapeutę w pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi i niepełnosprawnymi w procesie rewalidacji, resocjalizacji oraz terapii;
obszar zainteresowań badawczych związany z interpretacją obrazu – dzieła sztuki,  ze szczególnym uwzględnieniem komponentów idei i formy w sztuce awangardowej ubiegłego wieku które znajdują zastosowanie w różnych formach ekspresji i terapii a także kształtują współczesną kulturę i estetykę; popularyzacja  twórczości plastycznej studentów, osób niepełnosprawnych, oraz działalności pracowni plastycznych i warsztatów terapii poprzez prezentacje prac i działań na wystawach konferencjach i przeglądach artystycznych; programy i warsztaty – wybór: Widziane dotykiem – plastyka w rehabilitacji osób z zaburzeniami widzenia; projekt realizowany  ze studentami tyflopedagogiki,  APS, 2006; Ikar – ogólnopolskie warsztaty malarskie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, Dłużew, 2007; Dialog – ogólnopolski warsztat twórczy dla instruktorów pedagogów, terapeutów WTZ, APS, 2008; publikacje: Foder B, Umiejętności odbioru i interpretacji obrazu – dzieła sztuki przez studentów APS,( 2005 ) [ w:] Limont W., Nielek – Zawadzka K.( red ), Dylematy edukacji artystycznej, Wyd.„Impuls’’, Kraków. Foder B. ( współautor ) Szkoła integracyjna i szkoła specjalna w Danii. ( 2006 )[ w: ] Szkoła Specjalna nr 4, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa Foder B. ( współautor ) Dialog w obszarze języka sztuki, ( 2008 ), [ w: ] Dąbrowa E., Jankowska D.  (red.), Pedagogika dialogu.  Wydawnictwo  APS, Warszawa. Inne doświadczenia dydaktyczne: staże jako asystent  w szkołach specjalnych, ośrodkach szkolno - wychowawczych oraz warsztatach terapii zajęciowej  w Warszawie - zajęcia obejmujące plastykę, technikę, formy socjalizacji i terapii przez sztukę; współpraca ze szkołą podstawową ukierunkowaną na edukację dzieci i młodzieży( 10 - 16 lat) z rodzin wielonarodowościowych, wielokrotnych imigrantów – realizacja programu autorskiego  wskazującego na wartości kulturowe krajów pochodzenia dzieci oraz asymilację i edukację przez sztukę; uprawiane dziedziny sztuki to malarstwo, rysunek, ceramika oraz projektowanie.