Agnieszka Sandomierz
>> czytaj więcej
Julia Kosałka
>> czytaj więcej
Dyplomy magisterskie 2019
>> czytaj więcej
Zapraszamy do polubienia nas na facebooku:

Rekrutacja - Instytut Edukacji Artystycznej APS w Warszawieoraz

Instytut Edukacji Artystycznej ApsDYPLOMY / DYPLOMY 2013 MAGISTERSKIE / DOMINIKA LIPCZYńSKA
tytuł
<
1 / 21
>
>>

 

 

„Między reprodukcją a oryginałem” to praca poświęcona refleksji nad współczesnym człowiekiem. Pierwszy rozdział porusza istotne dla arteterapii zagadnienia. Ze względu na wybraną przeze mnie specjalność starałam się przybliżyć interesujące mnie aspekty terapii poprzez sztukę. Myślę, że we współczesnej kulturze ważnym elementem staje się  wewnętrzny rozwój jednostki. Żyjemy w bardzo dynamicznych czasach, w których codzienność budowana jest na niepewności. Nasza rzeczywistość jest niejednoznaczna. Wszystko podlega w niej przemianie i przekształceniu. Modernistyczny etos stabilności odchodzi powoli w zapomnienie. Współczesny zachodni świat to miejsce, w którym jedyną stałą zaczyna być zmiana. Anthony Giddens uważa, że jesteśmy częścią społeczeństwa „późnej nowoczesności”, które cechuje nieprzejrzystość oraz chaotyczność życia. To ciekawy okres dla szeroko pojętego dyskursu terapeutycznego. Internet, urządzenia mobilne pozwalają nam robić wiele rzeczy naraz. Działać na wielu płaszczyznach i wymiarach jednocześnie. Dzięki technologii możemy żyć on-line. Skupiając się na wszystkim, istnieje prawdopodobieństwo, że nie skupiamy się
na niczym. Technostres, brak spójności i nadmiar informacji to codzienność XXI wieku. Chciałam w mojej pracy podkreślić znaczenie prewencyjne, profilaktyczne arteterapii. W ujęciu humanistycznym może ona wspierać rozwój każdego człowieka, pomagać w rozwiązywaniu życiowych problemów, uwrażliwiać oraz wzbogacać jego wnętrze. Poprzez twórcze działania jednostka jest w stanie bardziej kreatywnie
i konstruktywnie podchodzić do własnego życia. Z tego też względu pierwszy rozdział pracy poświęciłam zagadnieniom takim jak twórczość, przeżycie estetyczne, jakość życia, holizm czy psychologia humanistyczna. Moim zdaniem te czynniki mogą pomóc
w budowaniu solidnego fundamentu dla pełniejszej ludzkiej egzystencji.

W drugim rozdziale skupiłam się na współczesnych  teoriach kultury, które stanowiły inspirację dla mojej pracy praktycznej. Poruszam tu kwestię postępu technologicznego, społeczeństwa sieci, środków masowego przekazu czy kultury wizualnej. Przede wszystkim chciałam skupić się na tych zdarzeniach, ideach które w pewien sposób odwołują się do poruszanych przeze mnie w temacie pracy zagadnień reprodukcji
i oryginału. Oba pojęcia są bardzo płynne. Ich znaczenie zależne jest przede wszystkim od kontekstu.

Trzeci rozdział pracy poświęcony jest przeprowadzonym przeze mnie warsztatom. Opisuję w nim koncepcję autorskiego projektu, który między innymi stanowi próbę odnalezienia harmonii, między tym co oryginalne, autentyczne a tym co poddane kulturowej reprodukcji. Celem projektu było samopoznanie, spojrzeniu w głąb siebie, określenie życiowych preferencji. Chciałam również zwrócić uwagę na wieloznaczny charakter tytułowych pojęć reprodukcji i oryginału. Współczesny świat wydaje się być zdominowany przez obrazy oraz zawarte w nich informacje. Dlatego chciałam aby
w proponowanych przeze mnie warsztatach uczestnik mógł wyrazić siebie przy pomocy wizualnych elementów zaczerpniętych z przekazów kultury masowej. W życiu codziennym często sugerujemy się tymi przekazami. Ich treści stają się dla nas wartościami. Stosujemy się do sloganów reklamowych, wzorujemy na treściach kreowanych w mediach. Oryginalna rzeczywistość coraz częściej zostaje zastąpiona wielorakimi reprezentacjami. W praktycznej części pracy magisterskiej pragnęłam przede wszystkim pobudzić uczestników do refleksji nad sobą i otaczającym ich światem.